Batxillerat Dual

El batxillerat dual forma part d’un projecte d’escola plurilingüe, que busca donar l’oportunitat que els nostres alumnes posin en pràctica el màxim de llengües possibles, en situacions d’aprenentatge que serveixin per millorar les seves habilitats lingüístiques.

El programa del batxillerat dual permet que un alumne que acabi el batxillerat obtingui, a la vegada, el títol del batxillerat nord-americà. Per a això, els nostres alumnes han de completar el seu currículum amb una sèrie d’assignatures específiques del pla d’estudis nord americà. Aquests crèdits els cursen al llarg dels darrers anys de l’ESO i durant els dos anys de batxillerat, tot i que oferim diverses possibilitats per a la realització del dual: de dos a quatre anys acadèmics.

El programa del batxillerat dual suposa una càrrega lectiva d’unes 3 hores setmanals que es fan on line, des de casa. A l’escola, els alumnes tenen la possibilitat de seguir una tutoria presencial setmanal a la tarda.


Batxillerat Dual is part of a multilingual school project, which seeks to provide our students with the opportunity to put into practice the maximum possible languages, in learning situations that serve to improve their linguistic skills.

The program enables students to get the American high school diploma once they have completed their batxillerat. To do this, our students must complete their curriculum along with a series of specific subjects of the North American curriculum. These credits are taken during the last years of ESO and during the two years of high school. We offer several possibilities for the completion of the dual program: from two to four academic years.

The dual program has a load of 3 hours per week that is done online at home. The school offers the possibility for students to stay once a week after school to complete assignments with the supervision of the program director.