Culturals

L’educació que els nois i noies reben a les activitats culturals està fonamentada en els valors de veritat, responsabilitat, compromís, respecte, tolerància, convivència, justícia, solidaritat. La finalitat és una educació cultural que col·labori a la formació integral de la persona. Cadascuna de les activitats han de permetre al noi i la noia descobrir el valor de l’esforç com a font de la pròpia satisfacció i principi d’autonomia.
Les activitats es realitzen en el centre en dos trams de la jornada: al migdia, de 13:30 a 15h, i a l’hora de la sortida, de 15h a 19h. L’objectiu principal és oferir un desenvolupament per als alumnes, enriquint els seus gustos i necessitats, tenint en compte la seva personalitat: és un complement educatiu. Totes elles fomenten el desenvolupament de les relacions socials.

El nostre centre ofereix les següents activitats extraescolars:

Música (guitarra, violí i piano) a càrrec de l’escola de música “Concertante”.
Dansa, a càrrec de l’escola de dansa de “Menchu Durán”.
Teatre a càrrec de l’escola “Per form art” (clown, improvització teatral, màgia i monòlegs).
Idiomes: “English plus”, a càrrec del British Council.