Curs 2020-21

Programació general Anual 2020-2021

La Programació General Anual (PGA) és el document institucional de planificació acadèmica dels centres elaborada per l’equip directiu al començament de cada curs escolar, i que permet el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, el correcte exercici de les competències dels òrgans de govern i de coordinació, així com la participació de tots els sectors de la comunitat educativa per a l’assoliment dels objectius proposats pel centre.

Document en preparació

Circular d’inici de curs
Horaris, vacances, reunions de pares, entrades i sortides dels alumnes, equipament escolar, llibres de text, etc.

Veure PDF

Uniformes
Normativa general del uniformes del col·legi Jesús-Maria Sant Gervasi.

Document en preparació

 

Llistat de llibres
Llibres del curs 2020-2021.
Veure PDF

 

Materials Educació primària
Llistat de materiaes per els cursos 3r, 4t, 5è i 6`3

Document en preparació

 

Activitats extraescolars
Activitats esportives i culturals del curs 2020-2021

Veure PDF

Protocol d’activitats esportives i culturals del curs 2020-21
Veurer PDF

 

Informació general
Descobreix el nostre Col·legi, Jesús-Maria de Sant Gervasi
Veure PDF

 

Plataforma i App Educamos

Recordeu que teniu dues maneres de veure la plataforma:
1/ Via web www.jmsanger.com
2/ Via APP EDUCAMOS para FAMILIAS

Veure PDF