Organigrama

La gestió del nostre centre és participativa. L’organització, l’estructura i el funcionament del col·legi es basa en els principis de subsidiarietat, coresponsabilitat, i bé comú. Entenem la participació en la vida del centre com un dret i en un deure que tenim tots els components de la comunitat educativa, pares, alumnes, professorat, personal d’administració i serveis. Les grans línies que identifiquen i defineixen el nostre Caràcter Propi només seran operatives si tots ens sentim cridats a col·laborar segons les nostres possibilitats, funcions i compromisos.

Entitat titular

L’Entitat Titular, com a fundadora del Centre, és la Congregació de Jesús-Maria, representada en l’equip de Govern de la Província d’Espanya. És l’última responsable de la seva direcció, funcionament i gestió davant la societat, l’Administració i la Comunitat Educativa.

L’Equip de Titularitat, en col·laboració i sota l’autoritat de l’Equip de Govern Provincial, marca les prioritats i les línies educatives, pastorals, pedagògiques i econòmiques que han de posar-se en pràctica a tots el centres de Jesús-Maria d’Espanya.

Direcció general

Tots els assumptes del centre estan sota la responsabilitat de la Direcció General que, a més, representa a l’Entitat Titular i que actua per delegació de la Congregació.
És la màxima autoritat del Centre i la responsable última de tots els temes relatius al personal docent i no docent i les diverses empreses externes que treballen en el centre i davant la Inspecció Educativa.

Equip directiu

La funció fonamental del l’Equip Directiu és donar impuls al Projecte Educatiu, portar a terme el Pla Estratègic i el Pla Anual, amb les tasques que es van realitzant en els equips docents i departaments. Igualment estudiar el currículum de cada any i la situació de personal del Claustre de professors. En els moments de l’any indicats, aprovar la memòria econòmica i el pressupost, preveure les necessitats que el centre pugui tenir, i establir prioritats.

Està format per:
• La Direcció General.
• Els Caps d’Estudis
• El Coordinador de Pastoral.
• L’Administrador.