primer cicle Metodologies de l’aprenentatge
• Classes actives i interactives: PDI, ordinador.
• Treball individual, trabajo en grupo i treball cooperatiu
• Números en Color (regletas Cuisenaire)
• Grupos reduïts: lògica matemàtica, lectura
• Interdisciplinaritat en anglès: Música, Visual i Plàstica.

 

 

 

 

 

ÀMBITS
OBJECTIUS CICLE INICIAL
FORMACIÓ HUMANA
– Desenvolupament de l’autonomia i l’autoestima
– Foment d’hàbits: treball, silenci, ordre…
– Diàleg i reflexió sobre les accions
FORMACIÓ RELIGIOSA I EN VALORS
– Jesús és un amic que escolta i estima
– Pregar i celebrar la fe
– Treball transversal de valors: Pla d’acció tutorial (PAT)
FORMACIÓ INTEL·LECTUAL
– Coneixement de l’entorn: respecte i cura- Consolidació de la lectoescriptura

– Treball expressió oral

– Primeres operacions mentals

– Raonament lògic

– TIC i Activitats en anglès

FORMACIÓ SOCIAL I EN LA SOLIDARITAT
– Treballar la consciència de l’altre
– Respecte