segon cicle Metodologies de l’aprenentatge
• Classes actives i interactives: PDI, ordinador.
• Trabajo individual, en grupo y trabajo cooperativo
• Grups reduïts: lògica matemàtica, lectura, ortografia, expressió oral i escrita
• Interdisciplinaritat en anglès: Música, Visual i Plàstica.
• Aprenentatge basat en problemes (ABP)

 

 

 

 

 

ÀMBITS
OBJECTIUS CICLE INICIAL
FORMACIÓ HUMANA
– Autonomia i responsabilitat
– Autoestima
– Hàbits: treball, organització del temps…
FORMACIÓ RELIGIOSA I EN VALORS
– Jesús amic i model que ens recorda que som germans
– Grups d’Amics
– Treball transversal de valors: PAT (ciutadania)
FORMACIÓ INTEL·LECTUAL
– Estudi raonat
– Aplicació de coneixements
– Comprensió lectora àmplia
FORMACIÓ SOCIAL I EN LA SOLIDARITAT
– Responsabilitzar
– Se de tasques i les accions
– Importància del grup d’amics
– Sensibilització pels problemes.
– Respecte