El col·legi Jesús Maria de Sant Gervasi es compromet a complir amb els requisits legals, reglamentaris i del sistema de gestió de la qualitat, així com a millorar contínuament en eficàcia i eficiència. Per assolir aquest compromís ens basarem en la missió i la visió del centre, i en els valors de la nostra concepció cristiana de la persona, de la vida i del mon, que formen part del nostre caràcter propi.

La política de qualitat la durem a terme a través del Sistema de gestió de la qualitat que estem implantant al centre, vetllant en tot moment per mantenir un alt grau de satisfacció dels nostres clients i grups d’interès (interns i externs), a través del coneixement i la detecció de les seves necessitats i de les seves expectatives.

El nostre centre està adherit al projecte de qualitat que ofereix la fundació Escola Cristiana de Catalunya El col·legi Jesús Maria de Sant Gervasi està implicat en el sistema de gestió de la qualitat, segons la norma ISO 9001. El repte d’aquest projecte és la sistematització com a procés per a la millora continuada.

La Direcció del centre es compromet a comunicar aquesta Política de qualitat a tot el personal i administrar els recursos per tal de proporcionar la infraestructura i els equipaments necessaris per assolir els objectius, i a revisar-la, quan escaigui, perquè estigui permanentment alineada i adaptada als canvis que es produeixin en la societat i, concretament, en la nostra pròpia comunitat.